Nieuws

Nieuwsbulletin nr. 6


Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2017 10:24.

Laatste update over de vorderingen van de nieuwe gezamenlijke school in Wanneperveen

Op 15 november heeft er een goed bezochte ouderavond plaatsgevonden. Tijdens deze ouderavond is het advies van de identiteitscommissie met applaus ontvangen. De presentatie van de onderwijswerkgroep gaf een helder beeld van de onderwijsvisie en inhoud voor de nieuwe school. Hieronder vindt u de laatste stand van zaken.

1. Identiteit
Tijdens de bijeenkomst van 15 november is door de identiteitscommissie een advies gegeven over de identiteit van de nieuwe school. De projectgroep heeft besloten dit advies ook over te nemen.
De nieuwe school wil werken vanuit een verbindende visie: Je mag er zijn.
Ook werd het begrip samenlevingsschool geopperd.

Afgesproken is dat het besluit over de bestuurlijke kleur pas zal vallen na oplevering van de fusie-effectrapportage.
Ook zal een federatie worden ingericht waarin huidige en toekomstige samenlevingsscholen kunnen overleggen over inhoudelijke en praktische zaken.
De bestuurders hebben aangegeven dat de nieuwe school in Wanneperveen hierin ook een aparte status krijgt en dat het dus feitelijk niet uit gaat maken onder welke ‘vlag’ de school gaat vallen. Het gaat om de inhoud die voor lengte van jaren behouden zal blijven. De nieuwe school zal dus noch een openbare, noch een christelijke school zijn, maar een samenlevingsschool.

Momenteel wordt gewerkt aan de inhoudelijke vormgeving van de identiteitscommissie, die een bewakende en meedenkende rol zal krijgen in de federatie.

2. Personele zaken
De werkgroep vindt het belangrijk dat het team van de nieuwe samenlevingsschool past bij de uitgangspunten/identiteit van de school. Liefst in een mooie verhouding man/vrouw.
In principe volgt het personeel de fusie, tenzij men andere wensen heeft. Hiertoe zullen in jan./febr. ambitiegesprekken gevoerd worden. Inmiddels zijn de personeelsleden ingelicht over de personele (rechtspositionele) gevolgen van een overstap naar Op Kop of Accrete. Deze zijn zeer beperkt. Belangrijker is dat men zich kan vinden in de visie en uitgangspunten van de school en over kennis, kunde en vaardigheden beschikt die daarbij passen.

3. Huisvesting
Helaas kon tijdens de ouderavond nog weinig gezegd worden over de huisvesting.
De verantwoordelijkheid voor de huisvesting ligt primair bij de gemeente.
Afgelopen maandag heeft de gemeente aangegeven dat de wethouder in gesprek wil met beide bestuurders van Op Kop en Accrete om de rapportage rond de huisvesting te bespreken.
De schoolbesturen zijn de gesprekspartner van de gemeente en de huisvestingswerkgroep adviseert aan de projectgroep, waarna de projectgroep (middels de fusie- effectrapportage) adviseert aan de bestuurders. Dit is een totaalpakket met adviezen op allerlei onderwerpen, waaronder onderwijsinhoud, identiteit en huisvesting. Uiteindelijk heeft ook de medezeggenschapsraad instemmingsrecht m.b.t. de overdracht van de school, respectievelijk de fusie.
De medezeggenschapsraad heeft ook nog adviesrecht m.b.t. mogelijke nieuwbouw of een belangrijke verbouwing

4. Tijdelijke situatie
Uitgangspunt van de projectgroep en de bestuurders is, dat de nieuwe school op 1 augustus 2017 van start gaat. Dat betekent dat we te maken krijgen met een tijdelijke situatie van huisvesting. Aangezien we niet weten wat het besluit van de gemeente gaat worden (renovatie van een van beide scholen of nieuwbouw...?) kunnen we op dit moment ook nog niet spreken over een tijdelijk scenario. Zodra we meer weten zullen we dit bespreken en u informeren.

5. Vervolgstappen
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de verdere vormgeving van de nieuwe school. In april moet de fusie-effectrapportage klaar zijn. Hierin worden alle gevolgen van de fusie beschreven. Het is dan aan de bestuurders om een voorgenomen besluit te nemen en dit voor te leggen aan de beide medezeggenschapsraden.
Hierin wordt ook een besluit voorgelegd over de bestuurlijke kleur.

Inloopmomenten:
Tijdens de projectgroep van 24 januari is besloten dat beide directeuren open inloopmomenten organiseren, waarop u van gedachten kunt wisselen, vragen kunt stellen en in gesprek kunt gaan.

Deze inloopmomenten vinden plaats op:

  • - Donderdag 2 februari 13.00-14.00 uur op ’t Vonder
  • - Dinsdag 7 februari 8.00 – 9.00 uur op de Wennepe
  • - Woensdag 15 februari 8.00 – 9.00 uur op ’t Vonder
  • - Maandag 27 februari 17.00-18.00 uur op de Wennepe

Zodra er weer nieuws is melden wij ons natuurlijk.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Directeur ’t Vonder:Yvonne van Spil:
directie@obstvonder.nl
Directeur de Wennepe:
Hanneke Henneveld: kindcentrumwennepe@accrete.nl
De nieuwsbrief gaat ook naar aspirant-ouders. Voor eventuele vragen en tips kunt u zich ook wenden tot:
nieuwebasisschool@gmail.com

Alvast voor uw kalender:
Op 19 april organiseren wij een ouderavond over de stand van zaken van dat moment.
U wordt hierover nog apart geïnformeerd.

Kindcentrum De Wennepe biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!